Geschäftsstelle2019-07-01T11:40:01+02:00

Geschäftsstelle

SAWIA Stif­tung Alters­woh­nen in Albis­rie­den
Müh­le­zelg­stras­se 15
8047 Zürich
Tel. 044 405 60 80
info@sawia.ch
sawia-info@hin.ch
www.sawia.ch
Mon­tag bis Frei­tag
9 – 12 und 13:30 – 17 Uhr

Chris­ti­an Weber
Geschäfts­lei­ter ad inte­rim
Tel.: 044 405 60 80
E-Mail

René Brandt
Lei­tung Finan­zen
Tel.: 044 405 60 84
E-Mail

Fáti­ma Urba­no
Fach­frau Akti­vie­rung
Tel.: 044 405 60 80
E-Mail

Hei­di Han­sen
Lei­tung Hotel­le­rie & Haus­wirt­schaft
Stv. Geschäfts­lei­te­rin
Tel.: 044 405 60 86
E-Mail

Adi­na Spiess
Ver­ant­wort­li­che Per­so­nal­ad­mi­nis­tra­ti­on
Tel.: 044 405 60 87
E-Mail

Valen­ti­na Davi
Sach­be­ar­bei­te­rin Buch­hal­tung
Tel.: 044 405 60 80
E-Mail

Ange­la Espin
Pfle­ge­ex­per­tin
Tel.: 044 405 60 83
E-Mail
sawia-pflegeexpertin@hin.ch

Johan­na Bras­sel
Bil­dungs­ver­ant­wort­li­che
Tel.: 044 405 60 89
E-Mail

Andre­as Grob
Assis­tenz GL & Bewoh­ner­ad­mi­nis­tra­ti­on
Tel.: 044 405 60 80
E-Mail

Sina Fel­ler
Ver­ant­wort­li­che Pro­jekt & QM
Tel.: 044 405 60 88
E-Mail